Тема 7. Ришелье

https://www.youtube.com/watch?v=IJMs5O8aHBo&list=PLVgdEYBQZI0h7yLlxKVw8yvz0o4v04vhG&index=9